actueel

.

Actueel

Het wetsvoorstel Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel omvat het merendeel van de fiscale maatregelen van het op 25 mei 2012 gesloten Lenteakkoord.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt geregeld, aangenomen. In afwijking van het eerdere wetsvoorstel wordt door dit wetsvoorstel al in 2013 de AOW-leeftijd met één maand verhoogd.

Op 1 juli 2011 is in een persbericht meegedeeld dat de overdrachtsbelasting voor woningen voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 werd verlaagd van 6 naar 2%.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie over de aanpassing van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie is een reactie van de minister op een open brief van een aantal hoogleraren over de hervorming van het ontslagrecht.

Wanneer een BV een geldlening verstrekt aan haar aandeelhouder onder zodanige voorwaarden dat de BV daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren, is, behoudens bijzondere omstandigheden, sprake van een onzakelijke lening en komt een eventueel verlies op de

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt

Pagina's