actueel

.

Actueel

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming.

Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking ontvangt. Het loonbegrip is een ruim begrip: daaronder kunnen ook bijzondere ontvangsten vallen, zoals de hoofdprijs in een tv-programma.

Ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. De belasting wordt geheven over de waarde van de verkregen onroerende zaak of over de waarde van het verkregen recht.

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van de  exportkredietgarantieregeling aangekondigd. De bestaande garantieregeling biedt onvoldoende soulaas voor de problematiek op de markt van exportkredieten en is te complex.

In de Tweede Kamer zijn vragen aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de gevolgen van fiscaal partnerbegrip voor mantelzorgverleners. Sinds 1 januari 2011 wordt fiscaal partnerschap vastgesteld aan de hand van objectieve criteria.

Een werknemer die werkloos is omdat zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, heeft in beginsel recht op een WW-uitkering. Dat is niet het geval als de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Dat deed zich voor bij een werknemer met een tijdelijk contract.

Pagina's