actueel

.

Actueel

Een directeur en zijn echtgenote werkten in dienstbetrekking voor hetzelfde bedrijf. In de arbeidsovereenkomst van de directeur was uitdrukkelijk bepaald dat het hem zonder toestemming van de werkgever niet was toegestaan elders werkzaam te zijn of zaken

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de invoering van een provisieverbod voor beleggingsondernemingen aangekondigd. Het is niet gelukt om dit op Europees niveau te doen, maar de lidstaten hebben de mogelijkheid om dit individueel te regelen.

Ter bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag is de termijn om deze toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 2012 beperkt tot maximaal twee maanden. Door deze maatregel heeft een grote groep rechthebbenden over 2012 en een deel van 2013

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting

Wanneer de heffing van omzetbelasting is verlegd van de leverancier naar de afnemer, mag de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengen op de factuur die hij aan de afnemer uitreikt. Doet de leverancier dat wel, dan is

De extra kosten die een uit het buitenland afkomstige werknemer heeft als hij in Nederland komt werken, kunnen belastingvrij vergoed worden. Indien aan zekere voorwaarden is voldaan, kan de 30%-regeling worden toegepast. Deze regeling

Pagina's