actueel

.

Actueel

Forfaitaire regeling innovatiebox
De innovatiebox zorgt ervoor dat voordelen uit zelf ontwikkelde immateriële activa tegen een gunstig tarief belast worden. In het Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling opgenomen voor het bepalen

De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2013 als volgt gewijzigd.
De afdrachtvermindering onderwijs kent acht categorieën. De maximale afdrachtvermindering bedraagt voor:
- de beroepsbegeleidende leerweg € 2.700;

Per 1 januari 2013 zijn de volgende zaken gewijzigd in de Loonbelasting.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de volgende zaken gewijzigd in de Inkomstenbelasting.

Met ingang van 1 januari 2012 gelden enkele beperkingen voor de 30%-regeling. Een van deze beperkingen houdt in dat de buitenlandse werknemer voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 herziening fiscale behandeling eigen woning aangenomen. De stemming over het voorstel Wet verhuurderheffing is aangehouden in afwachting van een reactie van de

Pagina's