actueel

.

Actueel

De voormalige bestuurder van een inmiddels ontbonden BV werd aansprakelijk gesteld voor de betaling van een aan de BV opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. Er volgde een procedure over de vraag of de bestuurder terecht en voor het juiste bedrag aansprakelijk was gesteld.

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming.

Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking ontvangt. Het loonbegrip is een ruim begrip: daaronder kunnen ook bijzondere ontvangsten vallen, zoals de hoofdprijs in een tv-programma.

Ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. De belasting wordt geheven over de waarde van de verkregen onroerende zaak of over de waarde van het verkregen recht.

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van de  exportkredietgarantieregeling aangekondigd. De bestaande garantieregeling biedt onvoldoende soulaas voor de problematiek op de markt van exportkredieten en is te complex.

In de Tweede Kamer zijn vragen aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de gevolgen van fiscaal partnerbegrip voor mantelzorgverleners. Sinds 1 januari 2011 wordt fiscaal partnerschap vastgesteld aan de hand van objectieve criteria.

Pagina's