actueel

.

Actueel

Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de pensioenverplichting over aan een andere BV. In de overnamevergoeding was een bedrag van € 600.000 opgenomen voor na-indexatie in verband met loon- en prijswijzigingen.

Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die overblijft na de verkoop van een eigen woning, vrij te stellen van schenkbelasting. Verder wordt in het Belastingplan voorgesteld om de bestaande vrijstelling

Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is echter dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Onder omstandigheden kan frequent ziekteverzuim

De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 vrijwillig meldt dat hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald, geen boete hoeft te betalen. Deze maatregel is het gevolg van een ingediend

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum

Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. In het arrest geeft de Hoge Raad aan dat de wetgever het compartimenteren van voordelen bij aanpassingen van de deelnemingsvrijstelling

Pagina's