actueel

.

Actueel

Wie het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst, kan dat kenbaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. De wet stelt een aantal minimumeisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen.

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en de ZVW bedraagt in 2013

€ 50.853 (2012: € 50.064) per jaar. De franchise voor de berekening van de Awf-premie is in 2013 vervallen. In 2012 bedroeg deze € 17.229 per jaar. Het aantal SV-dagen in 2013 bedraagt 260.

 

Een ondernemer hoeft over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel niet direct belasting te betalen. Voorwaarde is dat hij het voornemen heeft deze boekwinst te herinvesteren in andere bedrijfsmiddelen.

Voor bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) geldt een vrijstelling voor de rentecomponent in de uitkering als tenminste 15 jaar of tenminste 20 jaar premie is betaald. De vrijstelling geldt ook voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of een

Forfaitaire regeling innovatiebox
De innovatiebox zorgt ervoor dat voordelen uit zelf ontwikkelde immateriële activa tegen een gunstig tarief belast worden. In het Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling opgenomen voor het bepalen

Pagina's