actueel

.

Actueel

Een van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de pseudo-eindheffing hoog loon. Deze maatregel zou aanvankelijk alleen gelden voor 2013. Het gaat om een eindheffing die de werkgever moet betalen over het in 2012 betaalde loon van zijn werknemers

Een stichting hield zich bezig met activiteiten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. In verband met die activiteiten sloot de stichting een overeenkomst ketenzorg met een groep zorgverzekeraars. Het doel daarvan was bevordering van de gezondheid

Volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen optierechten die aan personeel zijn toegekend in aftrek op de winst op het tijdstip waarop de rechten zijn aanvaard of bij toekenning onder opschortende voorwaarde op het tijdstip waarop de voorwaarde is

Om een navorderingsaanslag op te leggen heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was. Wanneer de belastingplichtige te kwader trouw is, is een nieuw feit

Op 10 augustus 2012 is met Ethiopië een verdrag ter vermijding van dubbele belasting overeengekomen. Het verdrag moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris

In reactie op vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat buitenlandse boetes binnenkort niet langer aftrekbaar van de winst zullen zijn.

Pagina's