actueel

.

Actueel

Het privégebruik dat een werknemer mag maken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Voor het privégebruik wordt een bedrag bij het loon van de werknemer geteld. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als het

Een inhoudingsplichtige is verplicht om de loonheffingen die hij heeft ingehouden op aangifte af te dragen. Dat geldt ook als bedragen ten onrechte zijn ingehouden. De Belastingdienst kan voor ingehouden bedragen die niet zijn

Een werknemer moet voor het privégebruik van een auto van de zaak een bijtelling bij zijn inkomen doen. De bijtelling hoeft niet plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat hij de auto op jaarbasis voor minder dan 500 km privé gebruikt.

 

Wil een non-concurrentiebeding voor een werknemer geldig zijn, dan moet het schriftelijk worden overeengekomen. Bij een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding die tot gevolg heeft dat het non-concurrentiebeding aanmerkelijk

Een BV dreef een tandartsenpraktijk. De beide dga’s waren als tandartsassistent werkzaam in de praktijk. Daarnaast verzorgden zij de patiëntenadministratie en de facturering. In de praktijk werkten vier tandartsen in deeltijd.

Voordelen die iemand behaalt met aan- en verkoop van vermogensbestanddelen in de privésfeer zijn onbelast. Valt een dergelijk voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet

Pagina's