actueel

.

Actueel

Wanneer een BV een geldlening verstrekt aan haar aandeelhouder onder zodanige voorwaarden dat de BV daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren, is, behoudens bijzondere omstandigheden, sprake van een onzakelijke lening en komt een eventueel verlies op de

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt vervangen door regelend recht.

Voor de heffing van erfbelasting over woonhuizen wordt uitgegaan van de waarde van het huis op het tijdstip van overlijden. Vóór 2012 gold de WOZ-waarde van het kalenderjaar van overlijden. Ontwikkelingen na het overlijden hebben geen gevolgen voor de vastgestelde erfbelasting.

Eerder heeft het kabinet een aantal maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers en de duurzame inzetbaarheid van Werkenden te vergroten. Dit zogenaamde vitaliteitspakket wordt als gevolg van de slechte financiële situatie slechts gedeeltelijk ingevoerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een voorstel indienen voor een tijdelijke wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet.

Pagina's