actueel

.

Actueel

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding. Een uitzondering op dit verbod vraagt om een objectieve rechtvaardigingsgrond. De wet noemt

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad over aandelen die door wijziging van de wet met ingang van 2007 onder de deelnemingsvrijstelling vallen, heeft de staatssecretaris van Financiën een aanpassing van de wet aangekondigd. In de memorie van toelichting

Vanwege de slechte economische situatie heeft het kabinet de tijdelijke regeling voor de willekeurige afschrijving op investeringen van stal gehaald. Deze regeling biedt ondernemers de mogelijkheid om op investeringen, die zij in de tweede helft van 2013

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet aftrekbaar zijn van de winst. Onder het begrip verkoopkosten vallen uitgaven als advocaatkosten, schadevergoedingen en dergelijke. De Hoge Raad heeft

De vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking heeft grote invloed op de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Indien er een dienstbetrekking is in de zin van de Wet op de Loonbelasting dan moet de werkgever over de betaalde

De Commissie Van Dijkhuizen heeft het kabinet geadviseerd te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.

Pagina's