actueel

.

Actueel

Wie jonger is dan 65 jaar heeft de mogelijkheid om een bestaand pensioentekort aan te vullen door middel van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar- of beleggingsrekening. De premie daarvan is tot een zeker maximum aftrekbaar. Om in 2012 aftrekbaar

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel is daardoor ingrijpend veranderd. 2013 is het laatste jaar waarin de werkgever kan kiezen om in plaats van de werkkostenregeling

Onder voorwaarden kunt u gedane giften van uw inkomen aftrekken. Het gaat dan om giften aan instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als het algemeen nut beogende instellingen. Er geldt een aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van

Ieder jaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw onroerende zaken. De WOZ-beschikking 2013 kent als waardepeildatum 1 januari 2012. Gezien de nog steeds kwakkelende huizenmarkt en de dalende prijzen, is het logisch te verwachten dat de WOZ-waarde

Het privégebruik door een ondernemer zelf en door zijn werknemers van een auto van de zaak geldt, als de auto kosteloos in gebruik wordt gegeven, als een fictieve dienst. In verband met dat privégebruik moet een aan het einde van het jaar een correctie worden

Een van de aangekondigde maatregelen voor 2013 is een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Deze verhoging gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2013. Assurantiebelasting moet betaald worden over de premies van schadeverzekeringen.

Pagina's