actueel

.

Actueel

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen dan overeen dat de arbeidsovereenkomst op een zeker moment eindigt.

In het al jaren lopende Rekeningenproject probeert de Belastingdienst met behulp van via de Belgische Belastingdienst verkregen gegevens een aantal Nederlandse belastingplichtigen, van wie vermoed wordt dat zij een bankrekening bij de KB-Luxbank hebben,

Een directeur en zijn echtgenote werkten in dienstbetrekking voor hetzelfde bedrijf. In de arbeidsovereenkomst van de directeur was uitdrukkelijk bepaald dat het hem zonder toestemming van de werkgever niet was toegestaan elders werkzaam te zijn of zaken

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de invoering van een provisieverbod voor beleggingsondernemingen aangekondigd. Het is niet gelukt om dit op Europees niveau te doen, maar de lidstaten hebben de mogelijkheid om dit individueel te regelen.

Ter bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag is de termijn om deze toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 2012 beperkt tot maximaal twee maanden. Door deze maatregel heeft een grote groep rechthebbenden over 2012 en een deel van 2013

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting

Pagina's