actueel

.

Actueel

Wanneer een toeslaggerechtigde is overleden, kan op verzoek het inkomen van de overledene van het berekeningsjaar vóór het overlijdensjaar als toetsingsinkomen worden gehanteerd. Deze optie is een aanvulling op de bestaande regeling waarin het inkomen

Algemene heffingskorting
Het maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd met € 138 naar € 2.100. Voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (€ 19.645) wordt de algemene heffingskorting verminderd met het

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2014. Het kabinet vindt inwerkingtreding per 1 januari 2014 wel wenselijk. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de pensioenverplichting over aan een andere BV. In de overnamevergoeding was een bedrag van € 600.000 opgenomen voor na-indexatie in verband met loon- en prijswijzigingen.

Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die overblijft na de verkoop van een eigen woning, vrij te stellen van schenkbelasting. Verder wordt in het Belastingplan voorgesteld om de bestaande vrijstelling

Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is echter dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Onder omstandigheden kan frequent ziekteverzuim

Pagina's