actueel

.

Actueel

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden uitgelegd. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met het oogmerk of het resultaat van de activiteit. Wanneer een zaak zowel voor economische als

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders

Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van omzetbelasting. Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking heeft op een zzp’er. Omdat deze ondernemer geen personeel in dienst heeft, is er

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het is de bedoeling dat deze regelingen vervolgens in afgeslankte vorm door de gemeenten worden voorgezet

De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier kan de leningnemer gebruiken om de gegevens van een lening door te geven aan de Belastingdienst als de lening is afgesloten bij iemand die niet verplicht

Pagina's